English version

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego komunikatu. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym komunikatem i wyrażą Państwo zgodę na wynikające z niego wymogi i ograniczenia. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że komunikat może ulec zmianie (aktualizacji), w związku z czym należy go uważnie przeczytać w całości przy każdorazowym odwiedzaniu tej strony internetowej.

W dniu 30 stycznia 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny („Prospekt”) spółki pod firmą Comperia.pl Spółka Akcyjna („Spółka”), sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1 do 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii F Spółki oraz ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie łącznie do 1 892 267 akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje”).

Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 31 stycznia 2014 roku, poprzez opublikowanie go w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki oraz oferującego domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. (http://ipopemasecurities.pl/aktualnosci,p13), zgodnie z art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 184, poz. 1539 ze zm.).

Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Akcjach, w tym pierwszej ofercie publicznej akcji serii F. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu (a w szczególności z ryzykami związanymi z Akcjami, zawartymi w rozdziale „Czynniki Ryzyka”) i dopiero w oparciu o analizę treści całego tego dokumentu podejmować decyzje inwestycyjne dotyczące Akcji.

Pierwsza publiczna oferta akcji serii F Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt, jak również wszelkie inne, zamieszczone na tej i dalszych stronach internetowych informacje na temat Spółki i Akcji, nie mogą być traktowane jako jakakolwiek oferta, zaproszenie lub propozycja nabycia Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub propozycja byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty, zaproszenia lub propozycji byłoby niezgodne z prawem.

Ani Prospekt ani Akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek innym państwie poza Rzeczpospolitą Polską (w szczególności w trybie wynikającym z przepisów Dyrektywy 2003/71 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych, lub z przepisów Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zm.). Akcje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub zbywane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub zbycie mogłoby zostać dokonane zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Informacje zamieszczone na tej i dalszych stronach internetowych nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie mogą być rozpowszechniane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, wśród osób zamieszkałych lub mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie tych informacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz innych państw, które mogą się do niego stosować w odniesieniu do inwestycji w Akcje. Osoby planujące skorzystać z informacji zamieszczonych na tej i dalszych stronach internetowych prosimy o ustalenie, czy w stosunku do tych osób istnieją w tym zakresie jakiekolwiek ograniczenia prawne, oraz o przestrzeganie tych ograniczeń.

Akceptuję Nie akceptuję
Kalendarium
02.03.2018
skonsolidowany raport roczny za 2017 r.